Steunverlening NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort 2.0


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen aan NV Industriebank LIOF ten behoeve van het project MKB Financieringspoort 2.0. De totale toegekende subsidie bedraagt € 182.485,00 waarvan € 87.500,00 bestemd is voor vouchers voor MKB’ers.

Voor het realiseren van hun groeiplannen blijft voor de meerderheid van de MKB’ers externe financiering nodig. Voor MKB bedrijven is het nog steeds moeilijk om financiering voor hun businessplannen te verkrijgen en ook financiers zijn nog onverminderd kritisch. Dit project ondersteunt het tot stand komen van financieringsaanvragen die aan de eisen voldoen. Tevens wordt ondersteuning verleend bij het vinden van de juiste financiers. Het uiteindelijke doel is om voor MKB ondernemers de toegang tot de financieringsmarkt te verbeteren en de slagingskans van financieringsaanvragen te vergroten, waardoor de MKB’ers hun groeiambities kunnen waarmaken. Hierdoor zal de werkgelegenheid bij de MKB-bedrijven worden behouden of zelfs toenemen. Het project stimuleert innovatie en groeikansen.
Dit project past daarmee binnen onze beleidsnota ‘Vitaal Bedrijfsleven’

De subsidie voor de vouchers, zijnde € 87.500,00.wordt verleend onder toepassing van (artikel 18 van ) Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna: de algemene groepsvrijstellingsverordening). De te subsidiëren kosten voor de vouchers passen binnen het gestelde in artikel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De kosten voor een voucher mogen ingevolge artikel 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening zullen nooit meer dan 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen, zijnde € 175.000,00.