Steunverlening Logiq Assist/Compas-agro (project Bright Green)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 75.000,00 aan Logiq Assist/Compas-agro voor het project Bright Green.

De studies geven nieuwe impulsen aan de sector en aan de ondernemers de mogelijkheden om een voorsprong in innovatie te bewerkstelligen en de positie van de sector te verstevigen. Innovaties zijn essentieel en met de nieuwe inzichten kan de bedrijfsvoering omgevormd worden tot een duurzame werkwijze, zowel bedrijfseconomisch, milieutechnisch als maatschappelijk. Daarnaast kunnen nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld. De drie deelprojecten dragen hieraan bij. Het project past binnen het provinciaal beleid om voor de agrarische sector nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, de land- en tuinbouw te verduurzamen en middels consortia en clusters innovatie te versnellen. Het feit dat de research grotendeels op de Brightlands Campus Greenport Venlo plaatsvindt is daarbij een pluspunt.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder d (haalbaarheidsstudies), van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 75.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 150.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.