Steunverlening Feed Design Lab


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000 aan Feed Design Lab.

Door  middel van deze subsidie kan Feed Design Lab sneller professionaliseren tot een excellente kennisspeler binnen Brightlands Campus Greenport Venlo. Er worden investeringen voorzien ten behoeve van het verwerken van insecten, algen en reststromen uit de foodprocessing tot diervoeders, waarbij innovatieve apparatuur en prototypes in samenwerking met de partners van Feed Design Lab ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 200.000,00 ten behoeve van experimentele ontwikkelingsactiviteiten (€ 171.000,00) en haalbaarheidsstudies (€ 29.000,00). De in aanmerking komende kosten bedragen € 335.000,00. Het gewogen maximale steunpercentage bedraagt daarmee 59,7%.