Steunverlening Programma Limburg Meet


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 3.545.000,00 aan Stichting Zuyd Hogeschool ten behoeve van het programma Limburg Meet (LIME).

Limburg Meet gaat de transitie in de zorg stimuleren door nieuw en anders meten. Het slim gebruiken van meetgegevens wordt ingezet als vliegwiel voor innovaties in de zorgsector. Daarbij worden verbindingen gelegd tussen de Brightlands Campussen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs.
Een deel van de subsidie (€ 1.208.000,00) heeft betrekking op de activiteiten van het te realiseren innovatiecluster en wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten voor dit onderdeel bedragen in totaal € 3.195.000; de steunintensiteit is dus 37,81%.