Steunverlening Berner Produkten B.V. (Opleidingstraject verhuizing naar Kerkrade)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 143.286,00 aan Berner Produkten B.V. voor het project Opleidingstraject verhuizing naar Kerkrade.

Berner Produkten B.V. is een hoogwaardig Duits bedrijf en de bedrijfsactiviteiten betreffen Value Added Logistics. De verplaatsing van Berner Produkten B.V. van Landgraaf naar Kerkrade betekent verankering van het bedrijf in Limburg en behoud van werkgelegenheid. Daarnaast biedt het mogelijkheid tot verdere groei. Door middel van de opleidingen wordt waarde toegevoegd aan de arbeidskrachten in de regio. De geselecteerde kavel in Kerkrade betreft een locatie direct aan de Buitenring. Vestiging op deze kavel, dat ten behoeve van de vestiging van Berner Produkten B.V. gesaneerd is, is een belangrijke stap in het proces van toevoeging van economische waarde aan de Buitenring en het creëren en behouden var werkgelegenheid in de regio Parkstad. Tevens is het een versterking van het bedrijventerrein Willem Sophia.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 (opleidingssteun) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 143.286,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 286.596,76. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.