Steunverlening Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 227.000,00 aan Dutch Green Carbon V.OF. voor het project Fabriek naar volle capaciteit brengen en opleiden personeel, zijnde 60% van de in aanmerking komende kosten voor het opleidingstraject en 35% van de in aanmerking komende kosten voor de experimentele ontwikkeling ten behoeve van de capaciteitsverhoging van de fabriek.

Het project is tweeledig:
1. Door het innovatieve en daarmee unieke karakter van de fabriek is het niet mogelijk om specifiek opgeleid personeel in dienst te nemen; de operators moeten voor bediening van de installatie worden opgeleid. De verwachting is dat de installatie op meerdere plekken in de wereld gebouwd zal worden. De opgeleide medewerkers zullen dan hun kennis moeten overdragen en vervullen dan de expertiserol. Hiermee vindt een kwalitatieve versterking plaats van het arbeidsaanbod.
2. De fabriek draait nu nog niet op volle capaciteit door technische beperkingen. Zoals vaker bij een innovatieve ontwikkeling dient (in dit geval) de installatie verder doorontwikkeld te worden. Hiervoor is aanvullend experimenteel onderzoek nodig. Doel hiervan is om de capaciteit van de fabriek te vergroten.
De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, en artikel 31 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).