Steunverlening Discovery Museum exploitatiesubsidie 2022


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c en sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan het Discovery Museum voor het jaarplan 2022 een subsidie te verlenen van maximaal € 4.834.868,00 voor het jaar 2022. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het Discovery Museum richt zich op actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken en de (mogelijke) aanpak daarvan op het snijvlak van wetenschap, techniek en ontwerp. Bezoekers worden geactiveerd om zelf deel te nemen in een ontdekkingsreis langs thema's waardoor zij worden uitgedaagd om de rol van de mens in de maatschappij en op aarde te bevragen.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2022 van het museum bedragen € 6.001.392,00. De totale verleende subsidie voor 2022 bedraagt € 4.834.868,00 zijnde 80,56% van de in aanmerking komende kosten.