Steunverlening voor Stichting Van Eyck voor het publieke programma Van Eyck 2017-2020


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Stichting Van Eyck

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
De subsidie wordt verleend ten behoeve van het publieke programma Van Eyck in de jaren 2017-2020. Dit programma draagt bij aan de instandhouding en de verdere ontwikkeling van de culturele infrastructuur in Limburg.
De in aanmerking komende kosten bedragen € 200.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 40.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.