Steunverlening voor Stichting Intro in situ ter waarborging fundament en (re)organisatie


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 40.000,00 aan Stichting Intro in situ.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
De subsidie wordt verleend ter waarborging fundament en (re)organisatie Stichting Intro in situ in 2017.
De in aanmerking komende kosten bedragen € 50.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 40.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 80% van de in aanmerking komende kosten.