Steunverlening aan Bonnefantenmuseum voor tegemoetkoming energiekosten


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een eenmalige incidentele subsidie te verlenen van € 42.575,00 als tegemoetkoming in buitensporig gestegen energiekosten.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De subsidie wordt verleend aan het Bonnefantenmuseum voor de buitensporig gestegen energiekosten als gevolg van een nieuw klimaatbeheersingssysteem dat in 2014 is geïnstalleerd. In 2016 zijn de technische problemen pas verholpen, hetgeen heeft geresulteerd in lagere energiekosten dan begroot in 2016. Geconstateerd is dat de lagere kosten in 2016 de in 2014 en 2015 gestegen kosten niet compenseren. Gelet op het gegeven dat de hogere energiekosten niet aan het Bonnefantenmuseum te verwijten zijn, hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor de meerkosten voor energie in 2015 een incidentele subsidie te verstrekken.

De in aanmerking komende kosten voor de tegemoetkoming in de energiekosten bedraagt € 42.575,00. De subsidie van € 42.575,00 bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.