Steunverlening Kipster Venray B.V.


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 250.000,00 aan Kipster Venray B.V. voor het project Kipster – de revolutionaire kippenboerderij.

Kipster wil de voedselketen (verder) verduurzamen. In een revolutionaire stal gaat productie plaatsvinden van een diervriendelijk en klimaatneutraal ei. Qua emissies wordt deze boerderij de boerderij met de allerlaagste uitstoot van alle kippenboerderijen ter wereld. Er is voorzien dat de uitstoot van fijnstof wordt gereduceerd met 99%. De afzet van het klimaatneutraal en diervriendelijk ei wordt gerealiseerd door LIDL-Nederland waarmee een afzetovereenkomst voor 5 jaar overeengekomen is.


De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 14 van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L193/1, 1 juli 2014) en bedraagt € 250.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen
€ 1.004.865,00, zijnde de meerkosten van deze revolutionaire stal ten opzichte van een conventionele stal. Het steunpercentage bedraagt daarmee 25%.