Steunverlening voor Stichting Het Laagland voor de Theaterontmoeting Het Laagland in 2017


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 15.000,00 aan Stichting Het Laagland.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.

De subsidie wordt verleend ten behoeve van het project: de Theaterontmoeting Het Laagland in 2017. Deze activiteit  draagt bij aan vele ontmoetingen en samenwerking met nieuw en jong theaterpubliek. Het geeft Het Laagland de kans om enerzijds meer publiek te genereren, anderzijds draagt Het Laagland hiermee bij aan de talentontwikkeling voor de jeugd ten aanzien van toneel.

De in aanmerking komende kosten bedragen € 15.000,00. De verleende subsidie bedraagt € 15.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.