Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 4.053.991,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2017.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).
De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum, een provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde is van groot belang voor het immaterieel erfgoed, onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking.
De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 5.160.927,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.053.991,00. De subsidie bedraagt daarmee 78,55% van de in aanmerking komende kosten.