Steunverlening Bonnefantenmuseum 2017


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie van € 5.200.033,00 te verlenen aan het Bonnefantenmuseum voor het jaarplan en de begroting van 2017.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een aanvullende bijdrage in de exploitatiekosten voor 2017 van € 75.000,00.
De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van artikelen 107 en 108 van het verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). De in aanmerking komende kosten bedragen € 7.573.000,00. De toegekende bijdrage van in totaal € 5.275.033,00 bedraagt daarmee 69,75 % van de in aanmerking komende kosten.

Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 “de Tijd hervonden” is zowel door de Raad voor Cultuur als door de Provinciale Advies Commissie Cultuur (PAC) positief beoordeeld. Het Bonnefantenmuseum kiest voor een sterk en vernieuwend profiel door zich te richten op de “verborgen canon”. Ook de wijze waarop Bonnefantenmuseum verschillende stakeholders en doelgroepen wil bereiken wordt door de Raad voor Cultuur als bijzonder gezien. Het Bonnefantenmuseum beantwoordt hiermee aan inhoudelijke eisen én daarnaast aan specifieke eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, die gesteld worden aan provinciale musea in het kader van het Uitvoeringsprogramma Cultuur, Limburg Culturele Werkplaats.