Steunverlening Stichting Nederlandse Dansdagen (project Festival Nederlandse Dansdagen)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 50.000,00 aan Stichting Nederlandse Dansdagen voor het project Festival Nederlandse Dansdagen.

Door middel van dit project gaat Stichting Nederlandse Dansdagen de verbinding maken naar het bedrijfsleven, de business. Daartoe wordt een ervaren developer aangesteld die in staat is om bedrijven en particulieren duurzaam aan de Nederlandse Dansdagen te verbinden. De hiermee ontstane afdeling development heeft als doelstelling voor de korte termijn het genereren van extra inkomsten voor het festival en voor de lange termijn het bewerkstelligen van een duurzame economische basis om betekenisvol en impactrijk invulling te kunnen geven aan het platform voor de verbinding met het bedrijfsleven.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 50.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 102.750,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 48,7%.