Steunverlening Stichting Limburg Festival (project Limburg Festival 2018)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 21.500,00 aan Stichting Limburg Festival voor het project Limburg Festival 2018.

De activiteiten in het kader van dit project passen binnen/sluiten aan bij de door Provinciale Staten vastgestelde en door Gedeputeerde Staten nader uitgewerkte kaders op het terrein van het cultuurbeleid, zoals onder andere neergelegd in het Coalitieakkoord 2015-2019 "In Limburg bereiken we meer!", het Beleidskader Cultuur 2015-2019: Accenten notitie Cultuur "Bloeiend Limburg", en het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019 "Limburg Podium voor culturele kracht”.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 21.500,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 259.036,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 8,3%.