Steunverlening Stichting Museumplein (project Limburgs platform vormgeving Cube design museum)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 375.000,00 aan Stichting Museumplein voor het project Limburgs platform vormgeving Cube design museum.

Het project sluit inhoudelijk goed aan bij het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019, waarin is opgenomen dat de Provincie Limburg de centrale positie van Cube Design Museum voor de Limburgse sector creatieve industrie gaat verstevigen en dat dit museum door de Provincie Limburg wordt ondersteund in haar profilering. Dit vanwege de ervaring van Cube Design Museum in het koppelen van makers, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Ingezet wordt op het vergroten van de zichtbaarheid en branding van de sector creatieve energie, als speerpunt binnen het cultuurbeleid.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 375.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen eveneens € 375.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 100%.