Steunverlening voor Limburgs Museum Meerjarenpublieksprogramma Villa Voerendaal


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan het Limburgs Museum voor het project Meerjarenpublieksprogramma Villa Voerendaal een subsidie te verlenen van € 127.500.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

In de periode 1984-1989 heeft de Rijks Oudheidkundige Bodemdienst het grootste villacomplex (Villa ten Hove Voerendaal) van Nederland opgegraven. Het deel waar eerder onderzoek heeft plaatsgevonden, heeft de status van Rijksmonument gekregen.
Het betreft een door zijn conservering en omvang voor Nederland uniek villaterrein uit de tweede en derde eeuw. Het projectplan voorziet in een integrale uitwerking en synthese van de oude opgravingsgegevens en de publicatie ervan, in combinatie met een meerjarenpublieksprogramma. Voor dit publieksprogramma wordt nu subsidie door de Provincie Limburg verleend.

De in aanmerking komende kosten voor het project Meerjarenpublieksprogramma Villa Voerendaal bedragen op basis van de begroting in totaal € 127.500. Het steunpercentage bedraagt daarmee 100%. Op grond van artikel 53 van de AGVV is een maximaal steunbedrag van 100% van de in aanmerking komende kosten toegestaan.