Steunverlening aan Stichting museum voor industrie en samenleving (thans Stichting Museumplein Limburg) voor project Programma versteviging creatieve industrie Provincie Limburg


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019, bijlage  2 Projectsubsidie Creatieve industrie aan Stichting museum voor industrie en samenleving (thans Stichting Museumplein Limburg) een subsidie te verlenen van maximaal € 175.000,00 voor het project Programma versteviging creatieve industrie Provincie Limburg. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Binnen de Stichting museum voor industrie en samenleving (thans Stichting Museumplein Limburg) fungeert het Cube design museum als organisator en facilitator van activiteiten gericht op de verdere versterking van de creatieve industrie, met name koppeling van makers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Met  het provinciaal subsidie ad € 175.000,00 wordt het  hiervoor ontwikkelde programma gerealiseerd. Dit programma bestaat uit vijftal te onderscheiden clusters van activiteiten, evenementen en netwerkbijeenkomsten in de gehele provincie Limburg en de euregio Maas-Rijn, die zijn gericht  op de doorontwikkeling en verdere intensivering van de designlabs , op verbinding tussen designers, bedrijfsleven en wetenschappers, mede ter aansluiting op nationale speerpunten en ontwikkelingen op het gebied van design.

De in aanmerking komende kosten van het project bedragen  € 175.000,00. De subsidie voor het project bedraagt  € 175.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.