Steunverlening Stichting Rozenhof Lottum (Rozenkenniscentrum Rozenhof Lottum)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 150.000,00 aan Stichting Rozenhof Lottum voor het project Rozenkenniscentrum Rozenhof Lottum.

De resultaten ven het project dragen bij aan de gestelde doelen van het "Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2”, alsook van de "Notitie Limburg agro voor de wereld van morgen: vier accenten voor een duurzame agenda". Met name investeringslijn 3 besteedt aandacht aan het bevorderen van ondernemerschap. De resultaten en uitkomsten van dit project kunnen ondernemers ondersteunen bij het maken van (strategische) keuzes.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder c, (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, onderdeel experimentele ontwikkeling) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 150.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 625.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 24%.