Steunverlening Essity Operations Gennep B.V. (Investeringsplan Essity site Gennep - onderdeel scholing)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 366.000,00 aan Essity Operations Gennep B.V. voor het project Investeringsplan Essity site Gennep - onderdeel scholing.

Om de Essity site in Gennep voor te bereiden op de toekomst zijn investeringen in mensen en innovatie noodzakelijk. De juiste investeringen betekenen dat het behoud van de productiefaciliteit in Gennep voor de middellange termijn is gewaarborgd. Deze investeringen hebben als doel om een 'state-of-art' fabriek met innovatieve leeromgeving in Gennep te creëren. Hiermee blijft Essity een aantrekkelijke werkgever in die regio. De scholing van personeel is hiervoor essentieel. Via een strategisch opleidingsprogramma zal het kennisniveau van het personeel (zowel bestaand als vervangend) op peil worden gebracht en gehouden. Er vindt een kwalitatieve versterking van het arbeidsaanbod plaats.
De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 (opleidingssteun) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 366.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 803.676,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 45,5%.