Steunverlening Bonnefantenmuseum voor het project Digitalisering/schetsontwerp/matching


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Bonnefantenmuseum voor het project Digitalisering/schetsontwerp/matching een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 58.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het Bonnefantenmuseum heeft de ambitie en de opdracht om collecties, tentoonstellingen en evenementen op nationaal en internationaal niveau te presenteren en zich hiermee te onderscheiden. De deelprojecten ‘digitalisering’ (waarbij onder meer de omvangrijke collectie Polling wordt gedigitaliseerd) en ‘schetsontwerp’ (gezamenlijk gedragen project van het Bonnefantenmuseum, de stad Maastricht en de Provincie Limburg vooruitlopend op een nieuwe inrichting van het voorplein van Bonnefantenmuseum) dragen aan die ambitie in kwalitatieve zin bij én sluiten aan bij de provinciale speerpunten ‘talentontwikkeling’ en ‘cultuur en leefbaarheid’. Voor de gestelde ambitie is naast kwaliteit ook een actieve marketing noodzakelijk. Daarom matchen Gedeputeerde Staten de financiële bijdrage die het Bonnefantenmuseum heeft ontvangen van de particuliere verzamelaar Defauwes om meer aan PR en marketing via landelijke media te kunnen doen. Dit deelproject sluit tevens aan bij het speerpunt ‘nieuw zakelijkheid’.

De in aanmerking komende kosten van het project Digitalisering/schetsontwerp/matching bedragen € 189.000,00, de subsidie voor het project Digitalisering/schetsontwerp/matching van € 58.000,00  bedraagt daarmee 30,7% van de in aanmerking komende kosten.