Steunverlening Agrifirm Plant B.V. (project Bevorderen teelt Nederlandse soja in Limburg)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 75.000,00 aan Agrifirm Plant B.V. voor het project Bevorderen teelt Nederlandse soja in Limburg.

De resultaten van het project dragen bij aan de gestelde doelen van het 'Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2, alsook van de 'Notitie Limburg agro voor de wereld van morgen: vier accenten voor een duurzame agenda'. In dit project worden akkerbouwers die soja gaan telen intensief begeleid, wordt een informatiesysteem opgezet om de teeltvoortgang nauwgezet te monitoren en worden deze gegevens geanalyseerd om op basis daarvan te komen tot best practices voor de sojateelt. De telers zijn verplicht om op een aantal parameters gegevens bij te houden en up te loaden in het informatiesysteem van Agrifirm, kennissessies bij te wonen en open te staan voor bezoek van geïnteresseerden (andere telers of anderzijds). Doel is om het areaal waarop soja geteeld wordt in Limburg te doen toenemen door de telers te ondersteunen door in te zetten op het delen van 'best practices'. Daarnaast is een doelstelling om bij de deelnemende telers een grote hoeveelheid informatie op te halen - deze te analyseren - en zo best practices te destilleren. Deze best practices zullen breed gedeeld worden om zo de kennis over - en het vertrouwen in - de sojateelt in Nederland sterk te verbeteren. Streven is om het areaal waarop soja geteeld wordt in Limburg te doen toenemen tot in totaal 250 ha in 2020.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder d, (steun voor haalbaarheidsonderzoek) van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (Algemene Groepsvrijstellingsverordening) en artikel 21 (steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting) van Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie, PBEU L193 van 1 juli 2014 (Landbouwgroepsvrijstellingsverordening) waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt voor de haalbaarheidsstudie € 57.562,00 en voor het kennisdelen € 17.438,00 (totaliteit: € 75.000,00). De in aanmerking komende kosten bedragen €122.295,00 en 37.028,00 (totaliteit: € 159.323,00). Het steunpercentage bedraagt daarmee 47,06% respectievelijk 47,09%.