Steunverlening Cultus Agro Advies B.V. (project Bright Tree 3.0)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 160.000,00 aan Cultus Agro Advies B.V. voor het project Bright Tree 3.0.

De studies in het project Bright Tree 3.0 geven de ondernemers mogelijkheden om een voorsprong in innovatie te bewerkstelligen. Innovaties zijn essentieel om zowel de primaire sector als de toeleveranciers in staat te stellen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Deze verdienmodellen ontstaan door een combinatie van de bestaande bedrijfsvoering te koppelen met nieuwe technieken. De zes deelprojecten binnen project Bright Tree 3.0 dragen hieraan bij. Daarnaast versterken deze projecten de community van de ondernemers. Het project Bright Tree 3.0 past binnen het provinciaal beleid om voor de agrarische sector nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, de land- en tuinbouw te verduurzamen en middels consortia en clusters innovatie te versnellen. Het feit dat de research grotendeels op de Brightlands Campus Greenport Venlo plaatsvindt is daarbij een pluspunt.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder d, van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 160.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 320.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.