Steunverlening Stichting Via Zuid Het Lab en Residenties en broedplaatsen Talent op weg


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van in totaal € 150.000,00 voor de jaren 2017 en 2018 aan Stichting Via Zuid voor de deelprojecten “HET LAB” en Residenties en broedplaatsen van het project Talent op weg.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
Binnen het project “Talent op weg” worden twee deelprojecten onderscheiden:

  1. HET LAB: een speciaal ingerichte werkplaats waar zeven bewezen talenten aan een interdisciplinaire presentatie werken. Een collectief aan podiumkunstenaars met verschillende signatuur: acteurs, dansers, muzikanten, vormgevers, performers, choreografen en regisseurs. De makers uit het LAB kunnen mogelijk doorstromen naar een residentieplek of co-productieplek met een kernpartner om zichzelf verder te ontwikkelen.
  2. Residenties en broedplaatsen: samen met een aantal van haar partners gaat Via Zuid volwaardige artistieke (onderzoeks)residenties ontwikkelen. Hierin gaan jonge, ambitieuze nieuwe makers, aan het begin van hun carrière en uit verschillende disciplines, in een korte periode nieuw werk maken, onderzoek doen, hun handtekening verder ontwikkelen en de uitkomst van die zoektocht presenteren aan het publiek, hierbij worden ze begeleid door ervaren artistieke coaches en gezelschappen.

De verleende subsidie bedraagt € 150.000,00, zijnde 46,5% van de in aanmerking komende kosten.