Steunverlening Programma LimburgMakers ophoging subsidie en verlenging projectperiode


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht besloten voor het derde jaar van het programma LimburgMakers een subsidie te verlenen van maximaal € 2.000.000,00 aan LIOF voor de uitvoering van het programma LimburgMakers.

Ter ondersteuning en stimulering van de maakindustrie heeft LIOF het programma LimburgMakers ontwikkeld. Het programma heeft tot doel de concurrentiekracht van de Limburgse mkb-maakindustrie te versterken via een integrale mix van activiteiten en financieringsinstrumenten.

De subsidie wordt door LIOF grotendeels (voor een bedrag van € 1.858,750,00) doorgegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen in de maakindustrie en verstrekt onder toepassing van artikel 18, 25 en 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).