Steunverlening voor het project MiFood (Personalised Nutrition)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 800.000,00 aan MiFood BV voor het project MiFood (Personalised Nutrition).

Personalised Nutrition is een volledig nieuwe innovatieve ontwikkeling waarin mensen, in het licht van het streven om mensen gezond te houden, op basis van een laagdrempelige (periodieke) bloedtest op individueel niveau terugkoppeling krijgen over hun gezondheid en een advies krijgen over het gebruik van een op hun fysieke gesteldheid afgestemde voedingsmix. Hiervoor wordt een smart mix van groente en fruit ontwikkeld waarbij groente en fruit als volledige matrix middels een gepatenteerde technologie op een vaste drager worden gecoat.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, sub c, van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 800.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 2.463.588,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 32,47%.