Steunverlening Techruption


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 1.146.000,00 aan CMD B.V voor de uitvoering van het project Techruption.

Doel van het project is het creëren van een innovatieve omgeving waarbij studenten (WO, HBO en MBO), midden- en kleinbedrijf en op de campus gevestigde corporates elkaar vinden in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, producten en diensten op de terreinen Artificial Intelligence, Block Chain en Climate Change. Door de steunverlening zal het project sneller gerealiseerd kunnen worden.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 1.146.000,00 ten behoeve van haar activiteiten als innovatiecluster. De in aanmerking komende kosten bedragen € 2.292.140,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50% hetgeen overeenkomt met het maximum steunpercentage zoals vermeld in artikel 27 AGVV.