Steunverlening Programma Limburg Agrofood


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 2.700.000 aan LIOF voor de uitvoering van het programma Limburg Agrofood.

Dit programma biedt een samenhangende set van activiteiten en financieringsinstrumenten, gericht op het verbinden van agrofood ondernemers (onderling en aan kennis- en onderwijsinstellingen), het initiëren van innovatieprojecten en business development cases vanuit deze ondernemers en het ondersteunen van die projecten/cases bij de realisatie.

De subsidie wordt door LIOF grotendeels (voor een bedrag van € 2,1 miljoen) doorgegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen in de agrofood sector en verleend onder toepassing van artikel 18, 25 en 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).