Steunverlening voor Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en Begroting 2018


Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 901.254,00 aan Stichting het Limburgs Landschap voor het Jaarplan en begroting 2017. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard.
De subsidie wordt verleend als bijdrage in de exploitatiekosten van Stichting het Limburgs Landschap.
voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in de provincie Limburg, zoals dit vermeld staat in het Natuurbeleid: Natuurlijk eenvoudig, de Natuurvisie 2016; Programma Natuur- en Landschapsbeleid 2013-2020 en eventuele beleidsaanpassingen hierop.
De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van de Stichting Limburgs Landschap bedragen €  1.305.071,00. De verleende subsidie bedraagt € 919.275,00. De subsidie bedraagt daarmee 70,48 % van de in aanmerking komende kosten.