Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) Jaarplan en begroting 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) voor het Jaarplan en begroting 2018 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 5.389.766,00 voor het jaar 2018.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Bonnefantenmuseum, zijnde een provinciaal museum, is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en (internationale) samenwerking.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2018 van het museum bedragen €7.714.000,00. De totale verleende subsidie voor 2018 bedraagt  € 5.389.766,00. De totale subsidie voor 2018 bedraagt daarmee 69,9% van de in aanmerking komende kosten.