Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum Jaarplan en begroting 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2018 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 4.086.414,00 voor het jaar 2018.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen en educatieve activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het museum vervult een (voor)trekkersrol waar het gaat om het in samenhang (digitaal en fysiek) ontsluiten en aanbieden van historische collecties van musea. Daarnaast wordt ingezet op de samenwerking tussen het museum en de erfgoedorganisaties in het kader van de transitie van het erfgoedveld.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2018 van het museum bedragen €5.156.970,00. De totale verleende subsidie voor 2018 bedraagt € 4.086.414,00. De totale subsidie voor 2018 bedraagt daarmee 79,2% van de in aanmerking komende kosten.