Steunverlening voor Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (Museumplein) voor het publiek-privaat programmafonds


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museum voor Industrie en Samenleving (hierna: Museumplein) voor het publiek-privaat programmafonds een subsidie te verlenen van € 120.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Museumplein heeft gericht op de continuering en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke en innovatieve programmering een publiek-privaat programmafonds in het leven geroepen.

Uit het publiek-privaatfonds worden kosten betaald die betrekking hebben op de programmering van het museum. Dit zijn onder andere kosten die worden gemaakt ten behoeve van tentoonstellingen,  evenementen en andere publieksactiviteiten.

De in aanmerking komende kosten van het programmafonds bedragen  € 240.000,00.

De totale verleende subsidie bedraagt  € 120.000,00. De subsidie bedraagt daarmee 50% van de in aanmerking komende kosten.