Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) project Bonnefanten First Fridays


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) voor het project Bonnefanten First Fridays een subsidie te verlenen van in maximaal € 25.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het pilotproject First Fridays bestaat uit 12 avondprogramma’s ten behoeve van en in nauw overleg afgestemd met specifieke doelgroepen, die normaliter het museum om uiteenlopende redenen niet (kunnen) bezoeken. Doelstelling is om een nieuw publiek aan te spreken, deze nieuwe aanpak te evalueren en de ervaringen voor een vervolg-aanpak te gebruiken.

De in aanmerking komende kosten van het project Bonnefanten First Fridays bedragen € 325.000,00. De totale verleende subsidie voor het project Bonnefanten First Fridays bedraagt maximaal € 25.000,00, zijnde 7,69% van de in aanmerking komende kosten.