Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) project Permanente inrichting Schatkamer Maastrichts zilver


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg (Bonnefantenmuseum) voor het project Permanente inrichting Schatkamer Maastrichts zilver een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 15.000,00. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het project Permanente inrichting Schatkamer Maastrichts zilver bestaat uit drie onderdelen:
a) Permanente presentatie van de zilvercollectie in een daartoe ingerichte museumzaal in het Bonnefantenmuseum.
b) Een publicatie over de collectie Maastrichts zilver
c) Een film over de collectie Maastrichts zilver.

De in aanmerking komende kosten van het project Permanente inrichting Schatkamer Maastrichts zilver bedragen € 200.000,00. De totale verleende subsidie voor het project Permanente inrichting Schatkamer Maastrichts zilver bedraagt € 15.000,00, zijnde 7,5% van de in aanmerking komende kosten.