Steunverlening Cultus Agro Advies B.V.


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 125.000,00 aan Cultus Agro Advies B.V. voor het project Bright Tree 2.0.

Innovaties zijn essentieel om zowel de primaire sector als toeleveranciers daarvan in staat te stellen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De land- en tuinbouw staat voor grote uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid en het vervangen van milieubelastende bestrijdingsmiddelen door "groene gewasbescherming" en biologischere teelt. Het project Bright Tree 2.0 draagt daar aan bij. Daarnaast versterkt het project de community van innoverende ondernemers, die zich verbindt aan de campusontwikkeling en willen zij met anderen een cluster vormen binnen Innoveins. 
De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder d, van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 125.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 250.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.