Steunverlening voor Stichting Limburgs Museum Jaarplan en begroting 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 4.311.900,00 aan Stichting Limburgs Museum voor het Jaarplan en begroting 2020. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Het Limburgs Museum, als hét provinciaal museum voor de Limburgse geschiedenis, archeologie en volkskunde, fungeert als thuishaven voor een divers publiek en draagt zorg voor een brede toegankelijkheid. De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten en crossovers van het Limburgs Museum leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Limburgs Museum werkt samen met andere culturele organisaties, zowel binnen als buiten de provincie Limburg, met het onderwijs, andere maatschappelijke voorzieningen en het bedrijfsleven.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van het museum bedragen € 6.608.852,00. De verleende subsidie bedraagt € 4.311.900,00. De subsidie bedraagt daarmee 65,24% van de in aanmerking komende kosten.