Steunverlening Stichting Bio Treat Center


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 985.782,00 aan Stichting Bio Treat Center voor de realisatie van een Bio Treat Center (BTC) op Brightlands Campus Greenport Venlo.

Het BTC is een innovatiefaciliteit voor ondernemers die technologieën en geïntegreerde systemen ontwerpen, gericht op het opwaarderen van (ruwe componenten van) biomassa naar halffabricaten en/of eindproducten. Dit kan beter en sneller door samen en met directe betrokkenheid van diverse kennisinstellingen de kennisintensieve projecten uit te voeren op een gezamenlijke locatie. Het BTC is het eerste ondernemersinitiatief binnen het thema “Voeding en alternatieve grondstoffen” op de campus en als zodanig een landmark voor de campusontwikkeling.
De provinciale subsidie betreft een cofinanciering van een OP-Zuid aanvraag op basis waarvan maximaal € 2.167.154,00 verleend kan worden, waarvan maximaal € 1.181.372 daadwerkelijk aan OP-Zuid wordt gevraagd. De steun wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, artikel 26 en artikel 27 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).