Steunverlening Stichting Schunck voor het project Bruikleen topstukken Basquiat door Museum Boijmans van Beuningen


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Schunck voor het project Bruikleen topstukken Basquiat door Museum Boijmans van Beuningen een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 30.000,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Dit project is een bijzonder cultureel samenwerkingsproject. Er is sprake van een unieke kans om de internationale tentoonstelling rondom de kunstenaar Basquiat aan te vullen met topstukken en deze naar Limburg te halen. Voor de tentoonstelling wordt door Stichting Schunck samen gewerkt met diverse internationale partners. Om deze specifieke tentoonstelling aan te vullen/compleet te maken wordt samen gewerkt met Museum Boijmans van Beuningen. Het Museum Boijmans van Beuningen geeft  twee schilderijen van Basquiat in bruikleen aan Schunck. De twee schilderijen zullen de tentoonstelling aanvullen. Dit draagt  bij aan de zichtbaarheid van het nalatenschap van de kunstenaar Basquiat in Limburg.  Het is daarmee een unieke kans voor Stichting Schunck en de Limburgse cultuursector en betreft een bijzonder cultureel samenwerkingsproject.

De in aanmerking komende kosten van het project Bruikleen topstukken Basquiat door Museum Boijmans van Beuningen bedragen € 62.500,00. De subsidie voor het project Bruikleen topstukken Basquiat door Museum Boijmans van Beuningen van € 30.000,00  bedraagt daarmee 48% van de in aanmerking komende kosten.