Staatssteun Limburgs Landschap


Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Stichting Het Limburgs Landschap een subsidie te verlenen voor het verrichten van gebiedsgerichte maatregelen in het kader van het programma Natuur 2021-2023 die voldoen aan de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023. De maatregelen dragen bij aan de habitattypen welke zijn opgenomen in de bijlage "SPUK maatregelen" behorende bij de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023.

De maatregelen worden uitgevoerd in of nabij de volgende gebieden:

  • Maasduinen
  • Bemelerberg/Schiepersberg
  • Boschhuizerbergen
  • Sarsven en de Banen
  • Geuldal

De te subsidiëren kosten passen binnen het gestelde in artikel 53 van de AGVV. De inzet richt zich op maatregelen op en rond (met een positief effect op) gronden die door Gedeputeerde Staten zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg 2021 als Natuurnetwerk Limburg dan wel de uit te voeren maatregelen dragen bij aan de habitattypen die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Limburg welke kwalificeren als natuurerfgoed in de zin van artikel 53 AGVV. De totaal in aanmerking komende kosten bedragen € 8.737.494. De provinciale subsidie van € 8.731.494 bedraagt daarmee 99,93% van de totale subsidiabele kosten, hetgeen past binnen het maximaal toegestane steunpercentage op grond van artikel 53 AGVV (100%).