Nadere subsidieregels warmtenetten


De Provincie Limburg wil graag dat de gebouwen in Limburg duurzaam verwarmd worden. Daarom stimuleert zij de realisatie van nieuwe warmtenetten, die gebruikmaken van een duurzame bron, evenals de verduurzaming van bestaande warmtenetten, door aanpassing van de bestaande fossiele bron. Deze subsidieregeling draagt bij aan de doelstelling van de Limburgse Provinciale Energie Strategie (PES) om in 2030 60.000 aardgasvrije woningen of woningequivalenten in de gebouwde omgeving in Limburg gerealiseerd te hebben.

De steun zal worden verleend op grond van artikel 46 (investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en –koeling) Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna AGVV). De subsidieverstrekkingen waarbij sprake is van staatssteun en passen binnen artikel 46 AGVV, zullen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden in de AGVV worden verstrekt. Voor wat betreft de productielocatie bedraagt het maximale steunpercentage 45% van de bijkomende kosten die, in vergelijking met een conventionele productielocatie, nodig zijn voor de bouw, uitbreiding en renovatie van één of meer productie-eenheden om deze als een energie-efficiënt stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem te kunnen exploiteren. Het steunpercentage kan met 10% of 20% verhoogd voor steun aan een middelgrote respectievelijk kleine onderneming.
Voor wat betreft het distributienetwerk is het steunbedrag niet hoger dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en de exploitatiewinst.

De steun (met inachtneming van bovenstaande parameters) bedraagt maximaal € 500.000 en bedraagt nooit meer dan de onrendabele top. Voor deze regeling is een totaalbudget van € 2.000.000 beschikbaar.