Innoveins Seed Solutions - kwantificering zaadkwaliteit en uniformiteit


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 403.000,00 aan Innoveins Seed Solutions B.V. voor de uitvoering van het project Kwantificering zaadkwaliteit en uniformiteit.

In de tuinbouwsector wordt hard gewerkt aan de verdere optimalisering van teelten. Voor deze optimalisering is de voorspelbaarheid van de groei van een plant van groot belang. Deze wordt bepaald door de condities van de groei en kwaliteit van het zaad waarmee gewerkt wordt. De uniformiteit van het zaad en het meten van de kwaliteit blijkt echter nog problematisch. Met dit project wordt beoogd een toepasbare oplossing voor sensor en sorteersystemen van zaden te ontwikkelen.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 403.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 783.584,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 51,43% hetgeen past binnen het maximaal toegestane steunpercentage van 60%.