Herziening subsidieverlening Coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland U.A. voor de uitvoering gebiedsgerichte maatregel PN211 inzake reservegelden programma Natuur 2021-2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Coöperatie Bosgroep Zuid-Nederland U.A. een aanvullende subsidie te verlenen voor het verrichten van gebiedsgerichte maatregelen in het kader van de reservegelden programma Natuur 2021-2023.

De maatregel PN211 wordt uitgevoerd ten behoeve van het Limburgse Natura 2000-gebied Brunssummerheide en draagt aantoonbaar bij aan de verbetering van de abiotische omstandigheden, kwaliteit en uitbreiding van het areaal van de natuurlijke habitattypen in het voornoemde Natura 2000-gebied.
De volgende habitattypen/soorten worden verbeterd met de uitvoering van de maatregel als bedoeld in het activiteitenplan:

  • H3160 Zure vennen
  • H4010A Vochtige heide
  • H4030 Droge heide
  • H7110B Actieve hoogvenen
  • H7150 Pionierbegroeiingen met snavelbiezen

De te subsidiëren kosten passen binnen het gestelde in artikel 53 van de AGVV. De inzet richt zich op maatregelen op en rond (met een positief effect op) gronden die door Gedeputeerde Staten zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg 2021 als Natuurnetwerk Limburg dan wel de uit te voeren maatregelen dragen bij aan de habitattypen die zijn gelegen in het Natuurnetwerk Limburg welke kwalificeren als natuurerfgoed in de zin van artikel 53 AGVV.
De toegekende subsidie bedraagt € 560.887,20, zijnde 100% van de in aanmerking komende kosten (oorspronkelijk € 310.887,20 en nu aanvullende subsidie van € 250.000,00), hetgeen past binnen het maximale toegestane steunpercentage van artikel 53 AGVV (100%).