Voorgenomen steun Cultuurplan en Subinfrastructuur


Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024.

Gelet op het feit dat er binnen deze nadere subsidieregels sprake kan zijn van staatssteun, wordt van deze regeling kennis gegeven aan de Europese Commissie op grond van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Doel van deze nadere subsidieregels is het behouden en versterken van een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele basisinfrastructuur.

Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen en zet aan tot creatief en innovatief denken. Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en (Eu)regionale identiteit van Limburg. Cultuur is daardoor van belang voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg.

De culturele instellingen binnen de provinciale culturele basisinfrastructuur verspreiden hun cultureel aanbod evenwichtig over de provincie Limburg en hebben zich kwalitatief inhoudelijk en zakelijk ontwikkeld. De culturele instellingen werken aan een sterke verbinding met de samenleving. Binnen deze basisinfrastructuur is plaats voor vernieuwing en diversiteit op basis van de actuele provinciale inhoudelijke beleidsprioriteiten en van de Rijksontwikkelingen. De provinciale culturele basisinfrastructuur profileert Limburg binnen en buiten de provinciegrenzen.