Beschikking LIOF aanpassing Programma Limburg Agrofood


Gedeputeerde Staten hebben in 2018 besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 2.700.000 aan LIOF voor de uitvoering van het programma Limburg Agrofood.

Dit programma biedt een samenhangende set van activiteiten en financieringsinstrumenten, gericht op het verbinden van agrofood ondernemers (onderling en aan kennis- en onderwijsinstellingen), het initiëren van innovatieprojecten en business development cases vanuit deze ondernemers en het ondersteunen van die projecten/cases bij de realisatie. Van deze subsidie zou door LIOF een bedrag van € 2,1 miljoen worden doorgegeven aan kleine en middelgrote ondernemingen in de agrofood sector en verleend onder toepassing van artikel 18, 25 en 28 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Gezien de grote belangstelling is voorzien dat de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput en heeft LIOF verzocht een groter deel van de subsidie (€ 2.319.047) te kunnen aanwenden voor de ondersteuning van deze kennis-, advies- en innovatieprojecten. Tevens wordt de looptijd verkort (15 januari 2018 – 1 april 2020).