Beschikking Stichting Limburgs Landschap natte natuurparels 2018-2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid onder d. van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 aan Stichting Limburgs Landschap ten behoeve van het project natte natuurparels 2018-2021 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.348.634,00.

Het uitvoeringsprogramma natte natuurparels geeft uitvoering aan de doelstellingen die zijn opgenomen in het vigerend Provinciaal Waterplan 2015-2021 met betrekking tot het realiseren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem en draagt bij aan de realisatie van de ontwikkelopgave in de goudgroene natuurzone.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 1.348.634,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 1.502.384,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 89,77%.