Steunverlening AnQore B.V. (Project Ontwikkelfase N2O-reductie AnQore)


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 475.000,00 aan AnQore B.V. voor het project Ontwikkelfase N2O-reductie AnQore.

Het project Ontwikkelfase N2O-reductie AnQore heeft tot doel om tot 98% van de emissie van N2O (lachgas) te reduceren middels een RTO-installatie, met als bijkomend voordeel dat het 'offgas' minder propaan bevat die moet worden verbrand, wat leidt tot minder gebruik van aardgas en dus minder C02-uitstoot. Met het project kan snel de N2O-emissie met een omvang van 0,4 Mton CO2-equivalenten woOntwikkelfase N2O-reductie AnQorerden gereduceerd en levert een flinke bijdrage aan de realisatie van de doelen van het Klimaatakkoord en de PES.

Het project heeft een innovatief karakter (doorbraaktechnologie) en mogelijk kan deze ook voor andere bedrijven bij verduurzaming van processen interessant/ bruikbaar zijn. Zodoende draagt het project bij aan het Missiegedreven Economisch Beleidskader (duurzame, slimme industrie, op basis van groene kennis en innovatie, over grenzen heen). Tevens levert het project een bijdrage aan de verduurzaming van het totale Chemelot ecosysteem, waardoor Chemelot nu en in de toekomst de economische motorfunctie voor de regio kan behouden en versterken. Door dit project financieel te ondersteunen kan de Provincie Limburg de investeringsbeslissing van AnQore versnellen, waardoor doelstellingen sneller worden gehaald.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder c, (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, onderdeel experimentele ontwikkeling) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 475.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 1.900.000,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 25% van de in aanmerking komende kosten.