Aanvullende incidentele exploitatiesubsidie voor Stichting Museumplein Limburg


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Museumplein Limburg een incidentele aanvullende exploitatiesubsidie te verlenen van € 895.000,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De publieksactiviteiten, tentoonstellingen, evenementen, educatieve activiteiten, filmvoorstellingen en crossovers van het museumcluster bestaande uit Continium Discovery Center, Cube Design Museum Cube en Columbus Earth Theater Museumplein leveren een belangrijke bijdrage aan de culturele en museale infrastructuur van Limburg. Het Museumplein, een provinciaal museum is van groot belang voor het onderwijs, (vrijetijds)economie en internationale samenwerking

De totale in aanmerking komende kosten van de aanvullende exploitatiesubsidie bedragen € 895.000,00, de subsidie van € 895.000,00 bedraagt daarmee 100% van de totale in aanmerking komende kosten.