Aanpassing steunverlening Het Groene Net


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid onder d. van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 de verleende subsidie aan Het Groene Net B.V. ten behoeve van het project Het Groene Net te verhogen naar maximaal € 3.740.000,00.

Sinds juli 2009 werken de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Biomassa Energiecentrale Sittard, USG namens het bedrijventerrein Chemelot en de Provincie Limburg samen om via een ondergronds buizennetwerk duurzame warmte en industriële restwarmte vanuit het bedrijventerrein Chemelot, voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in de desbetreffende gemeenten te gaan leveren, aangeduid als ‘Het Groene Net’. Met de volledige realisatie van het restwarmtenet kan naar verwachting jaarlijks 26 miljoen m3 aardgas worden bespaard en 47.000 ton CO2-emissie worden vermeden. Er gaat mogelijk een duurzaam warmtenetwerk worden gerealiseerd met een omvang van meer dan 800 TJ.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 46 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 3.740.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 13.867.378,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 26,97%.