Bestemmingsplan: stand van zaken

Op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Roermond het bestemmingsplan N280 vastgesteld. Daarna is een beroepstermijn van zes weken ingegaan. In deze periode zijn vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Wat betekent dit nu?

Alle betrokken partijen krijgen van de Raad van State een uitnodiging om de ingediende beroepschriften toe te lichten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting, die gevolgd wordt door een uitspraak van de Raad van State. De behandeling van het beroep duurt maximaal een half jaar. De gunning en opdrachtverlening van het project loopt hierdoor mogelijk vertraging op.

Flora & fauna
Ten behoeve van het bestemmingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de flora en fauna rond de N280 Roermond. Hieruit blijkt dat er dassen en vleermuizen in het gebied voorkomen. In een ontheffing soortenbescherming zijn voor deze dieren nu de volgende maatregelen vastgelegd:

  • Dassenburcht

Op het toekomstig tracé van de nieuw geplande toerit vanaf de St. Wirosingel naar de N280 ligt een dassenburcht. Omdat deze door de aanleg van de toerit komt te vervallen, is in overleg met Das&Boom een verplaatsingsplan voor de bewoners van deze burcht opgesteld. Dit bestaat uit het inrichten van een compensatiegebied dat voor de dassen makkelijk bereikbaar is via dassentunnels. In het nieuwe woon-en leefgebied leggen we dit najaar al een kunstmatige dassenburcht aan. Via dassenrasters worden de dieren hier straks naar toe geleid. Er komen ook rasters om te voorkomen dat de dieren de weg oversteken. Als blijkt dat alle dassen naar hun nieuwe onderkomen zijn verhuisd, wordt de huidige burcht afgebroken.
Dassenburcht

  • Vleermuistoren

Om ruimte te maken voor twee nieuwe ongelijkvloerse kruisingen bij de Schipperswal, dienen bomen gekapt te worden. Dit raakt het foerageergebied en een vliegroute van de gewone dwergvleermuis. Ter compensatie wordt aan de zuidzijde van de N280 Roermond een zomerverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis aangelegd. Deze vleermuistoren wordt 6 meter hoog en heeft een doorsnede van 2 bij 2 meter en is klaar voor de start van de werkzaamheden aan de N280.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken