Start pilot Duurzaam Sloopprotocol

Op 12 februari 2015 werd in Kerkrade het startsein gegeven voor het eerste pilotproject met het duurzame sloopprotocol. Dit gebeurde nabij het Informatiecentrum van HEEMwonen in Kerkrade-West (Kampstraat 69). Het pilotproject, het duurzaam slopen van de woningen aan de Gladiolenstraat 49 t/m 77 te Kerkrade wordt uitgevoerd conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol. De sloop van 15 woningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade is het eerste project voor het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol.

Stimuleren hergebruik

Het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol is ontwikkeld door Re Use Materials BV (RUM). Voor dit pilotproject is een projectsubsidie van maximaal € 68.896,- verstrekt door de Provincie Limburg. Met name Zuid-Limburg staat, als gevolg van de vergrijzing, de ontgroening en de krimp van de bevolking voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van onder andere de woningvoorraad. De ambitie is om deze opgave te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Gedeputeerde Erik Koppe: “Gezien de grote vervangings- en renovatieopgave waar Limburg voor staat, levert dit een waardevolle bijdrage. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van woningen. Hierbij is naast aandacht voor duurzame energie vooral ook aandacht voor het sluiten van materiaal- en grondstoffenkringlopen nodig.”

Pilotprojecten noodzakelijk

Duurzaam slopen begint met het opstellen van een stoffeninventarisatie. Hierbij wordt gedetailleerd aangegeven welke materialen en welke hoeveelheden er vrijkomen. Vervolgens wordt bekeken hoe verschillende producten het beste verwerkt kunnen worden. Om het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol in de praktijk te kunnen toetsen worden pilotprojecten ingevoerd. Om inzicht te krijgen in de werking van het sloopprotocol en de toepassing ervan breder te delen heeft Resource Limburg een projectsubsidie ontvangen. ‘Samen met HEEMwonen, eigenaar van de woningen, wordt invulling gegeven aan deze andere manier van slopen’.

Practice what you preach

De Provincie Limburg wil met het toepassen van het protocol bewerkstelligen dat zoveel mogelijk opdrachtgevers en -nemers van sloopprojecten herbruikbare en verhandelbare materialen en stoffen benutten. Het gaat niet alleen om renovatieprojecten maar ook aan productieprocessen voor nieuwe materialen. In het kader van ‘practice what you preach’ zal de Provincie voor bouwwerkzaamheden aan haar eigen gebouwen (Gouvernement, musea, gebouwen, provinciale wegen) de toepassing van het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol verplicht stellen. Daarnaast stimuleert de Provincie in haar opgave rondom de transitie van de Limburgse woningmarkt, het sloopprotocol zo veel mogelijk, door het in te zetten als criterium voor regelingen in het kader van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken