Statencommissies

Het Limburgs Parlement kent diverse Statencommissies. Zogenaamde vakcommissies, voornamelijk gericht op beeldvorming en besluitvorming op inhoudelijke onderwerpen en in het kader van de belangrijke controlerende taak van het Limburgs Parlement.
Het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement wordt gevormd door het Presidium.

 • Presidium

  16 november 2017

  Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet.
  Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van het Limburgs Parlement en bestaat uit de fractievoorzitters. De vicevoorzitter van Provinciale Staten zit het Presidium voor.

 • Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid

  29 september 2017

  Aandachtsgebieden en samenstelling

 • Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur

  29 september 2017

  Aandachtsgebieden en samenstelling

 • Statencommissie voor Cultuur en Samenleving

  23 juni 2017

  Aandachtsgebieden en samenstelling

 • Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur

  21 september 2017

  Aandachtsgebieden en samenstelling

 • Jaarrekeningcommissie

  05 september 2017

  Deze commissie bestaat uit de financiële woordvoerders uit de Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur en rapporteert haar bevindingen over de jaarrekening rechtstreeks aan PS.

 • Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek

  19 september 2017

  De Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek verricht in opdracht van Provinciale Staten dan wel uit eigener beweging (voor)onderzoek, stelt jaarlijkse de onderzoeksagenda van Provinciale Staten vast en besluit over verzoekonderzoeken van Statenleden. Tevens worden onderzoeksvragen en onderzoeken voorbereid daar waar geen aanleiding is om de Commissie Integriteit in te schakelen. Na afronding van een onderzoek wordt rechtstreeks aan Provinciale Staten geadviseerd. De Commissie vergadert in beslotenheid maar kan tijdens de vergadering besluiten documenten openbaar te maken middels publicatie in de agenda op de politieke kalender.

 • Agendacommissie

  30 juni 2017

  De Agendacommissie is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en overlegt over en coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning aan de hand van een strategische voorraadagenda.

 • Werkgeverscommissie

  14 februari 2017

  De Werkgeverscommissie is een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 Provinciewet en voert de werkgeverstaken en –verantwoordelijkheden uit conform de bevoegdhedenregeling Provinciale Staten Limburg 2012.

 • Commissie Integriteit

  04 oktober 2017

  De Commissie Integriteit is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet, die integriteitsonderzoeken mede begeleidt op de wijze als opgenomen in het protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2014.

 • Seniorenconvent

  19 juni 2015

  Het Seniorenconvent is een Statencommissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet.

 • Commissie Afstemmingsgesprekken

  19 juni 2015

  De Commissie Afstemmingsgesprekken is een commissie als bedoeld in artikel 82 Provinciewet en voert jaarlijks een afstemmingsgesprek met de Commissaris van de Koning.

 • Ad hoc commissie

  18 augustus 2016

  Zolang Provinciale Staten na de Statenverkiezingen nog geen besluit hebben genomen tot instelling van Statencommissies als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is er een Ad hoc commissie belast met de taken van een Statencommissie als vermeld in artikel 2.
  De Ad hoc commissie heeft vanaf de Statenverkiezingen in 2015 2x vergaderd: op 24-4-2015 en 5-6-2015.
  Vanaf 12-6-2015 vergaderen de op 26-5-2015 door Provinciale Staten ingestelde Statencommissies.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken