Spreekrecht

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Onder externen worden onder andere begrepen burgers, belangen-/maatschappelijke organisaties, andere overheidsorganisaties en bedrijven.
Het spreekrecht externen staat niet open voor leden van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten, Statenfracties en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen voor zover zij uit hoofde van hun functie gebruik zouden willen maken van het spreekrecht externen.

T.a.v. het spreekrecht gelden de volgende spelregels:

  • Onderwerpen/stukken van de lijst ingekomen stuken voor een Statencommissie worden niet beschouwd als een geagendeerd onderwerp, tenzij een stuk als bespreekstuk staat geagendeerd. 
  • De voorzitter bepaalt de spreektijd per spreker (normaal gesproken maximaal vijf minuten per inspreker). Er vindt geen discussie plaats tussen de inspreker(s) en Statenleden. Statenleden kunnen de inspreker wel om verduidelijking van zijn/haar standpunt vragen.
  • Bij een Statenvergadering kunnen insprekers, na de opening van de vergadering, gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
  • Bij een Statencommissie vindt het inspreken plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt, gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten.

Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar, beroep of administratief beroep kan of kon worden ingesteld*;  *dit geldt alleen voor inspreken tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Tijdens de commissievergadering kan wel worden ingesproken ook al staat er nog een rechtsgang open, omdat de commissie bij de behandeling van het Statenvoorstel zowel de nota van zienswijze betrekt als de eventuele inbreng van een spreker. Hierop kan het Statenvoorstel dan nog worden aangepast;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
  • in een Statenvergadering over een onderwerp waarover door dezelfde persoon c.q. instantie in een vergadering van een Statencommissie is ingesproken.

Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Statenvergadering aan de griffier, c.q. 24 uur vóór aanvang van de commissievergadering aan de commissiegriffier. Hij/zij vermeldt onderwerp, naam, adres en telefoonnummer en, indien van toepassing, de organisatie of groepering die hij/zij vertegenwoordigt. Aanmelden via 043-389 78 39 of via staten@prvlimburg.nl. De (commissie)griffier toetst of het verzoek voldoet aan de spelregels. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de voorzitter.
De voorzitter geeft tijdens de vergadering het woord aan de inspreker(s) op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de vergaderorde.

Praktisch:
De inspreker wordt verzocht  de inspreektekst (vooraf)  te mailen naar de Griffie (staten@prvlimburg.nl). De inspreektekst wordt gekoppeld aan de digitale agenda van de desbetreffende vergadering. Deze is te raadplegen via de site: http://www.limburg.nl/Bestuur/Provinciale_Staten; Snel naar politieke kalender.

Insprekers ontvangen achteraf een link naar het (audio)verslag van de betreffende vergadering en eventuele informatie over de verdere voortgang.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken